www.topjob.hu

Kollégium vezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Nagykanizsai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium
-->
Kollégium vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01. - 2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény kollégiumi egységének irányítása a vonatkozó jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szintű végzettség, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3 sz. mellékletében felsorolt végzettségek megléte,az Nkt. 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

        Cselekvőképesség

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább 5 év pedagógiai munkakörben vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

        helyzetelemzésen alapuló, kollégium vezetésére vonatkozó szakmai program

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( 3. személlyel való közléshez)

        a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Faragó Zsolt Intézményvezető nyújt, a 06/30 398-6553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00985-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Kollégium vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00985-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Kollégium vezető.

        Személyesen: , Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát a tankerületi igazgató fenntartja. A pályázók személyes meghallgatása után az intézményvezető javaslatára a tankerületi központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példány lefűzött - 1 példány fűzés nélküli) kérjük megküldeni. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre