Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

közalkalmazott


  • A hirdetés 1197 napja lejárt

Budapest Főváros Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
-->
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, várhatóan 2015.02.01. napjától 2019.12.31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezető beosztású dolgozók munkáját; ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2 pontjában intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti egészségügyi vagy szociális területen szerzett szakmai gyakorlat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

§         A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik

§         a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         idősgondozásban szerzett szakmai tapasztalat

§         vezetői gyakorlat

§         szociális szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű döntési képesség, kiemelkedő kommunikációs és tárgyalóképesség,,

§         Kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai életrajz

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A. § (5) bek. a) pont),

§         a végzettséget igazoló okiratok másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása);

§         egészségügyi vagy szociális területen szerzett szakmai gyakorlat igazolása

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat;

§         nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti;

§         a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         a közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat.

§         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Krajnyák Erika nyújt, a 06 1 999 8288 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16-2777-3/2014 , valamint a beosztás megnevezését: közalkalmazott. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Önkormányzata címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház u. 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16-2777-3/2014, valamint a munkakör megnevezését: közalkalmazott.

§         Személyesen: dr. Krajnyák Erika, Budapest, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. III 441.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.budapest.hu - 2014. december 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízás várhatóan 2015. február 1-jétől 2019. december 31. napjáig terjedő, határozott időre szól, a megbízással egyidejűleg az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2 pontjában intézményvezetőre meghatározott képzettségnek megfelelő munkakörbe történő kinevezéssel. A kinevezésben 3 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázatok benyújtásának módja: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház u. 9-11., III. emelet 441-es szoba) személyesen vagy megbízott útján, munkanapokon 9.00-14.00 óra között. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat intézményvezetői álláshely betöltésére”. A pályázattal kapcsolatos további információt ad: Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály: 06 1 327-1190

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.10.