www.topjob.hu

levéltáros/igazgató


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Győr-Moson-Sopron
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 183 napja lett aktiválva

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
-->
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. november 1-től 2023. október 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgatónak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény „A költségvetési szerv szervezete, működése és képviselete” fejezetében előírtakon túli feladatai: • a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben és annak végrehajtásáról rendelkező jogszabályokban foglaltak szerint helyi önkormányzati levéltárként ellátja a jogszabályokban előírt szakmai feladatokat, melynek során gondoskodik a levéltári állomány gyarapításáról, kezeléséről és védelméről, levéltári szolgáltatásokat nyújt, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenységet végez; • a közgyűlés által jóváhagyott éves munkatervnek megfelelően, a szakmai felügyeletet ellátó hivatali szervezettel kapcsolatot tartva gondoskodik az optimális személyi, tárgyi, valamint módszertani feltételek megteremtéséről; • tervezi, szervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az intézmény munkáját; • a levéltári szolgáltatások színvonalának és a levéltári dokumentumok elektronikus feldolgozottságának növelésére törekszik; • részt vesz a hazai levéltári szakmai szervezetek munkájában; • sajátos kultúraközvetítő lehetőségeivel kapcsolódik a város kiemelt kulturális eseményeihez, nemzeti és helyi ünnepek, konferenciák, szakmai napok, megemlékezések megrendezéséhez, melyek során együttműködik a társintézményekkel; • levéltári kiadványokat szerkeszt és tesz közzé, részt vesz a Győri Könyvszalonon, hozzájárul a város kulturális ismertségének és elismertségének további növeléséhez; • törekszik a fenntartói forrásokat kiegészítő pályázati és szponzori támogatások elnyerésére, a finanszírozási források mértékét figyelembe vevő intézményi gazdálkodást és létszámgazdálkodást valósít meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A Kjt.vhr. 6/D. § (1) bekezdése és 22. § 14. és 17. pontja szerint levéltárban magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki a) rendelkezik aa) mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel, és ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, b) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.,

        nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        végzettségének,szakképzettségének vagy intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság és a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás. Büntetlen előélet és nem áll a levéltárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyakorlott szintű irodai szövegszerkesztő programok, multimédiás eszközök, internetes kommunikáció, kiadványszerkesztésben való jártasság,

        nyilvános levéltár működtetésében és vezetésében szerzett gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség és szakmai sikerorientáltság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        intézményi vezetésre,fejlesztésre vonatkozó program,szakmai önéletraj,szakmai gyakorlat igazolása,végzettséget,szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány büntetlenségről, foglalkoztatástól való eltiltás mentességről,nyilatkozatok összeférhetetlenségről,nyilvános vagy zárt ülésről, személyes adatok kezeléséről, a dokumentumok hitelességéről, vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hermann-né Gesztrich Nikoletta kulturális osztályvezető nyújt, a 96/500-175 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50217/2018. , valamint a beosztás megnevezését: levéltáros/igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50217/2018., valamint a munkakör megnevezését: levéltáros/igazgató.

        Személyesen: Borkai Zsolt polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 1. 1 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a pályázat kiírója által felkért Szakmai bizottság véleményezi, melyet követően a Közgyűlés illetékes bizottsága értékeli azokat és javaslatot tesz a polgármesternek a vezető személyére vonatkozó közgyűlési előterjesztésre. A Szakmai bizottság ülésére az érvényesen pályázók személyes meghallgatásra meghívást kapnak.Az igazgató megbízásáról a Közgyűlés – az ágazati miniszter véleményének kikérésével –az illetékes bizottsága javaslata alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyor.hu - 2018. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és a jogszabályi előírásoknak megfelelően új pályázatot írjon ki. A pályázat kiírója a pályázókat a közgyűlés döntéséről írásban értesíti. A nem nyertes pályázatokat a döntést követően a pályázat kiírója visszajuttatja. Amennyiben a pályázó pályázatát kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni. A pályázati eljárásra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatót jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Új közalkalmazotti jogviszony létesítése – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A Levéltár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a Kjt. vhr. 6/G. § (1) bekezdése szerint a megbízást követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontja alapján Győr város polgármestere és belső szabályzatban meghatározott kiadmányozási jog alapján az irányító szerv hivatalának illetékes szervezeti egységének vezetője gyakorolja. A pályázatok elbírálása,az igazgató kinevezése, besorolása és illetményének megállapítása a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései szerint történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre