www.topjob.hu

matematika - bármely szakos tanár


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 173 napja lett aktiválva

Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma

matematika - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Deák utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A tantárgyfelosztásban meghatározott órák, foglalkozások megtartása; felzárkóztatás, tehetséggondozás, érettségiztetés; technikusi vizsgára való felkészítés, elektronikus napló vezetése; a tanulók folyamatos értékelése; tanítással kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 3. melléklete szerint: Az adott nevelési-oktatási intézményben tanár a szakmai elméleti oktatásban betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt - a szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár végzettség,

        Magyar állampolgárság

        Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

        Felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Foglalkoztatás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. §. 1-5 bek.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához

        Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        A pályázat beadási határidejét követően a pályázati anyaghoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség

        Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schnider György igazgató nyújt, a +36-20/597-7159 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Deák utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-581/2017 , valamint a munkakör megnevezését: matematika - bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-581/2017, valamint a munkakör megnevezését: matematika - bármely szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Békéscsabai Szakképzési Centrum honlapja - 2017. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.