www.topjob.hu

Műszaki csoportvezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény
-->
Műszaki csoportvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Koordinálja és felügyeli a műszaki- és egyéb háttér-munkát végző dolgozók munkáját, illetve: - karbantartó munkakörben - a műszaki csoport dolgozóinak rendszeres beszámoltatása, munkájuk folyamatos ellenőrzése a költségvetés célszerű végrehajtása érdekében, - az intézmény karbantartási feladatainak ellátása, ellenőrzése, - tűzvédelmi és balesetvédelmi feladatok ellátása, - szállítási tevékenység ellátása, - mosodai-, varrodai- és takarítási feladatok ellátásának ellenőrzése, - beszerzések lebonyolítása, megrendelők előkészítése a gördülékeny munkavégzés elősegítése céljából, - kármegelőzés, kárelhárítás megszervezése, koordinálása, - gondoskodik a biztonságos munkakörnyezet tárgyi feltételeinek folyamatos biztosításáról, - közvetlen kapcsolatot tart az vezető ápolóval és az általános intézményvezető-helyettessel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a személyes gondoskodást nyújtó szociális valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Műszaki területen megszerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

        Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ECOStat program ismerete

        Vezetői jártasság

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szociális érzékenység, empátia, határozottság, helyzetfelismerő és szervező képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gombos Zsolt Imréné nyújt, a 92/599-445 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38-9/1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: Műszaki csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38-9/1/2018., valamint a munkakör megnevezését: Műszaki csoportvezető.

        Elektronikus úton Gombos Zsolt Imréné részére a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Gombos Zsolt Imréné, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre