Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

"Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezető" a pályázati anyagot egy péld. kell benyúj


  • A hirdetés 715 napja lejárt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet
-->
gazdasági vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.03.01.-2022.02.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) gazdasági vezetői feladatainak ellátása az igazgató közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett, az igazgató helyettesítése. Ennek keretében különösen: Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§ -ban meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi tevékenység felelős irányítása és ellenőrzése, a hatékony gazdálkodás biztosítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint. Feladata az intézmény költségvetésének tervezésével, az előirányzat módosításával, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, pénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a munkaügyi és bérszámfejtési és egyéb adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása a fenntartói szabályozással összhangban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 12. §-ban a gazdasági vezetőre meghatározott előírások,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közgazdász oklevél, a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett szakmai gyakorlat, vezetői, vezető-helyettesi, vagy gazdasági vezetői tapasztalat, vállalkozási szakon regisztrált mérlegképes könyvelői igazolvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dénes Sándor polgármester, Bagarus Ágnes osztályvezető, Horváth István igazgató nyújt, a 20/849-2301, 20/849-2333,30/474-8506 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/4305-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezető" a pályázati anyagot egy péld. kell benyúj.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/4305-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezető" a pályázati anyagot egy péld. kell benyúj.

        Személyesen: Dénes Sándor, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályáztató által létrehozott döntést előkészítő szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykanizsa Lokálpatrióta Hetilap - 2017. január 5.

        Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja - 2016. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen előéletnek, valamint annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, a pályázati feltételként előírt felsőfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolata, illetőleg az előírt szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása ,a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartás igazolása; a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a 1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn. 2. 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja. 3. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 4. pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a döntést előkészítő szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 4 hónap próbaidő kikötésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre