www.topjob.hu

Nappali ellátás vezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 336 napja lett aktiválva

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent Erzsébet Idősek Klubja
-->
Nappali ellátás vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.10.01-2022.09.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3908 Rátka, Iskola tér 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek klubjának és a szociális étkeztetésnek az SZMSZ és a Szakmai program szerinti szabályszerű működtetése.Az ellátottak felvétele,szociális és egészségi állapothoz illeszkedő programok lebonyolítása,adminisztráció jogszabályoknak megfelelő vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Szakirányú szakképzettség az 1/2000. (I.27.) SzCsM rendelet 3. sz melléklete 8.1. szerinti,legalább 5 év felsőfokú szakmai képesítést igénylő,szociális ellátás területén végzett szakmai gyakorlat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        egészségügyi alkalmasság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai, fejlesztési program,képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat,hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, illetve a 2007.évi CLII.tv.szerinti vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget vállalja,

        5 év szakmai gyakorlat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirk Sándorné nyújt, a 47/374-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat címére történő megküldésével (3908 Rátka, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 541/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Nappali ellátás vezető .         Postai úton, a pályázatnak a Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat címére történő megküldésével (3908 Rátka, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 541/2017, valamint a munkakör megnevezését: Nappali ellátás vezető .

        Személyesen: Tirk Sándorné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3908 Rátka, Széchenyi tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.A pályázatot a pályázat előkészítője által összehívott bizottság a pályázó meghallgatása után véleményezi. Az előkészítő bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg.Pályáztató fenntartja magának a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Rátka Község Önkormányzat Honlapja - 2017. július 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.24.