www.topjob.hu

óvodapedagógus/ óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 149 napja lett aktiválva

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Margaréta Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.10.01.-2023.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Margaréta utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján, - a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás, - a magasabb vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        -magyar állampolgárság

        - büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d)pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;

        - cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        -részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét;

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség.

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;

        - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;

        -a Szombathelyi Margaréta Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program,

        - 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásti Zsuzsanna nyújt, a 94/520-176 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. III. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67442/2018 , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus/ óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67442/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus/ óvodavezető.

        Személyesen: Pásti Zsuzsanna, Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. III. 313..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Nkt. 70. § (2) bek. j) pontja alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelőtestület véleményt nyilvánít. Az Nkt. 83.§(3)-(4) bek.-e alapján a fenntartó a közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét. A munkakör betöltéséről Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a nevelőtestületi véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő képviselő-testületi ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szombathely.hu - 2018. június 27.

        Magyar Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat papír alapon 5 példányban kérjük személyesen vagy postai úton benyújtani. a pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27. 12.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szombathely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre