Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodapedagógus


  • A hirdetés 610 napja lejárt

Noszlop Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Noszlopi Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. - 2022. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8456 Noszlop, Sport tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottal jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

        végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, valamint nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó hozzájárulása, hogy a pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak megismerhetik,

        a pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései, valamint az Nkt. 67. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenségről,

        a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Felső Sándor polgármester nyújt, a 88/505-820 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Noszlop Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8456 Noszlop, Dózsa Gy. utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4829-2/2017 , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Noszlop Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8456 Noszlop, Dózsa György utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4829-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.noszlop.hu - 2017. február 20.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap a próbaidő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.02.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre