www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 365 napja lett aktiválva

Sajólászlófalva Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sajólászlófalvai Kuckó Községi Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty Mihály utca 19/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) - (3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az óvodában dolgozók munkájának irányítása, az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

        a pályázat zárt, vagy nyílt képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozat;

        legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

        büntetlen előélet;

        pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életrajza;

        az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt;

        a pályázó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik;

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési program;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálcza Józsefné polgármester nyújt, a 20/455-5938 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajólászlófalva Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty Mihály utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 450/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Sajólászlófalva Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty Mihály utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 450/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Elektronikus úton Pálcza Józsefné polgármester részére a slfkozoshivatal@parisat.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Pálcza Józsefné polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty Mihály utca 15. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a megbízásról Sajólászlófalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázót a pályázat kiírója személyesen is meghallgathatja. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sajólászlófalva község hirdetőtáblája - 2017. június 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.06.25.