www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 334 napja lett aktiválva

Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3657 Királd, Alsótelep utca 24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,,

        az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

        öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

        a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, igazgatásszervező,

        ÁBPE-továbbképzés I. - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére képzésen elért sikeres vizsgaeredmény.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        részletes szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylőlapja

        A pályázatot 1 példányban kell benyújtani.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (vezetési program)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zupkó Andrásné polgármester nyújt, a 06-48/531-039 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3657 Királd, Alsótelep utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 669-2/2017 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3657 Királd, Alsótelep utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 669-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Zupkó Andrásné polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3657 Királd, Alsótelep utca 26. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Királd Község Önkormányzatának székhelyén - 2017. július 24.

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. július 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.26.