www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Szajla Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szajlai Mákvirág Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01.-2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3334 Szajla, Kertész utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményvezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben leírtaknak való megfelelés

        cselekvőképesség,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        szakmai gyakorlat igazolása,

        végzettséget igazoló okmányok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását,

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze Imréné nyújt, a 30/912-2449 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szajla Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3334 Szajla, Kertész utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/333-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szajla Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3334 Szajla, Kertész út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/333-4/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Vincze Imréné, Heves megye, 3334 Szajla, Kertész utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság személyesen hallgatja meg, kinevezéséről Szajla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szajla Községi Önkormányzat hirdetője - 2018. július 12.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre