www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 146 napja lett aktiválva

Ivánc Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ivánci Gróf Sigray Klára Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.10.01-től 2023.09.30-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9931 Ivánc, Petőfi S. utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, költségvetési szervek vezetői számára jogszabályban előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása, a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása, felelős a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) előkészítésért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás-vezető, tanügyi igazgatási szakértő, vezető óvodapedagógus) végzettség,

        magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontja alapján büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodavezető vagy tagóvoda vezető munkakörben szerzett 1-3 év vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),

        a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata,

        kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

        nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

        nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát Ivánc Község Önkormányzata nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyarmati Tibor polgármester nyújt, a (06)30/797-8173 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ivánc Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9931 Ivánc, Kossuth L. utca 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/103-3/2018 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Ivánc Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9931 Ivánc , Kossuth Lajos utca 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/103-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Személyesen: Gyarmati Tibor polgármester, Ivánc Község Önkormányzata, Vas megye, 9931 Ivánc, Kossuth L. utca 119. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására a jogszabályban meghatározott szakmai bizottság javaslatának figyelembevételével Ivánc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        KIH közigazgatási állásportál - 2018. június 25.

        www.ivanc.hu - 2018. június 25.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre