www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 149 napja lett aktiválva

Egyházashollós Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyházashollósi Mesesziget Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. szeptember 01-jétől - 2023.augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9781 Egyházashollós, Arany út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§. (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör. Az intézmény szakmai vezetése. Irányítási, ellenőrzési,munkáltatói feladatok ellátása. Alapító Okirat szerinti tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus- szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet

        Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltíltás hatálya alatt

        A pályázat zárt vagy nyílvános képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalására vonatkozó nyilatkozata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI tv. 41.§. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázó részletes szakmai önéletrajza

        Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelések

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a páyázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik.

        A pályázó nyilatkozata, hogy az intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Tamás nyújt, a 30/947-7657 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyházashollós Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9781 Egyházashollós, Kossuth út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EH/383/2018 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Egyházashollós Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9781 Egyházashollós, Kossuth út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EH/383/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejárta után a Képviselő-testület dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.radochollos.hu - 2018. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.radochollos.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre