www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 149 napja lett aktiválva

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9751 Vép, Szent Imre utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok szerint a vezetői feladatok ellátása, az intézmény szakmai munkájának irányítása, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, az intézmény képviselete, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        közalkalmazotti jogviszony magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személlyel létesíthető

        a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        a pályázó vezetési programja

        a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása (végzettséget igazoló dokumentum másolata, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát illetően kéri-e zárt képviselő-testületi ülés tartását

        a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, tovább, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja

        kérjük, a személyes meghallgatás időpontjának egyeztetése végett adja meg telefonszámát

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hoós Anna Katalin jegyző nyújt, a 06/94-543-067 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9751 Vép, Rákóczi utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1883/2018. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9751 Vép, Rákóczi Ferenc utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1883/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: , Vas megye, 9751 Vép, Rákóczi utca 8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Az intézmény vezetőjének megbízásához Bozzai Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vép Város Önkormányzatának hirdetőtáblája és honlapja - 2018. július 4.

        Vépi Krónika - 2018. július 31.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vep.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre