www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 148 napja lett aktiválva

Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda (Kecskéder Kindergarten mit Hort)
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2852 Kecskéd, Óvoda utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői és óvodapedagógusi feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény valamint az alapító okirat szerint. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, az intézményi költségvetés betartásáért. Elkészíti a pedagógiai programot, a munkatervet, a házirendet, a szervezeti és működési szabályzatot, az egyéb intézményi dokumentumokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus és szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-nak megfelelően, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógus munkakör - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        pályázati kiírásban felsorolt dokumentumok hiánytalan becsatolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatát,

        az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést is tartalmazza,

        szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és hogy, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grúber Zoltán nyújt, a 34/478-244 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2852 Kecskéd, Vasút utca 105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/1506/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2852 Kecskéd, Vasút utca 105. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/1506/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Személyesen: Grúber Zoltán, Komárom-Esztergom megye, 2852 Kecskéd, Vasút utca 105. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról és a kinevezésről a polgármester javaslatára a képviselő testület dönt, a 138/1992./X.8./ Korm. rendelet 5.§-a szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását követően. A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. július 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre