www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 146 napja lett aktiválva

Sorokpolány Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sorokpolányi Bóbita Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.15-től 2024.08.14-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9773 Sorokpolány, Petőfi utca 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az intézmény hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

        Cselekvőképesség

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szintű elhivatottság, határozottság, magabiztosság, kapcsolatteremtő képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdésében rögzített intézményvezetői megbízás feltételeit igazoló dokumentumok másolatban.

        Szakmai önéletrajz.

        Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program fejlesztési elképzelésekkel.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű).

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben – kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy pályázó zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

        Nyilatkozat arról, hogy pályázó a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sorokpolány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9773 Sorokpolány, Fő utca 104. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/637/2018 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Sorokpolány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9773 Sorokpolány, Fő utca 104. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/637/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sorokpolany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre