www.topjob.hu

óvodavezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Vajszló Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vajszlói Aprófalva Óvoda Intézményfenntartó Társulás
--> Vajszlói Aprófalva Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7838 Vajszló, Iskola utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői, irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatok ellátása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvényben, a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus és intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodavezetőként szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit tartalmazza,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt.41.§. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget a megbízása esetén megszünteti,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Kiss Mónika jegyző nyújt, a 73/485-141 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vajszló Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7838 Vajszló, Széchenyi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/1797/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Vajszló Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (7838 Vajszló, Széchenyi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/1797/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Horváth István polgármester, Baranya megye, 7838 Vajszló, Széchenyi utca 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.vajszlo.hu - 2018. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vajszlo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre