Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1030 napja lejárt

Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-Testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Községi Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 01.-2020. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5946 Békéssámson, Szabadság utca 42.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakmai vezetése, szakszerű és törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, a pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         óvodapedagógus munkakörben töltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

§         cselekvőképesség

§         büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         iskolai végzettséget és szakképezettséget igazoló okiratok másolata

§         szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata

§         három hónapnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozás eltiltás hatálya alatt, amely köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

§         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

§         pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet korlátozó, vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt,

§         pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

§         pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő megismertetéséhez, sokszorosításához és továbbításához hozzájárul,

§         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatának elbírálását a képviselő-testület zárt ülésén való tárgyalását kéri vagy nem kéri.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zámbori Tamás polgármester nyújt, a 06/20/569-2474 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-Testülete címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 850/2015. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-Testülete címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 850/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: Zámbori Tamás polgármester, Békés megye, 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a jogszabályban meghatározott szervezetek általi véleményezést követően Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         www.bekessamson.hu honlap - 2015. május 22.

§         Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.bekessamson.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.27.