Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pedagógus


  • A hirdetés 623 napja lejárt

FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mg. Szakképző Iskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mg. Szakképző Iskola és Kollégium
-->
tagintézmény vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 4 - 2022. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3250 Pétervására, Keglevich ut 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezetője ellátja a tagintézménynek az FM ASzK alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel a tagintézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, a tagintézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a tagintézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a tagintézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. A tagintézmény vezetőjeként felel a tagintézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a tagintézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;

        Büntetlen előélet.

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;

        Költségvetési intézmény gazdálkodásában való jártasság;

        Oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat;

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

        A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;

        amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget, vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári végzettséget jelent,

        A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tangazdaság/tanüzem működtetésével kapcsolatos tapasztalatok;

        Szakmai (agrár), társadalmi és egyéb szervezetben való aktív részvétel;

        Idegennyelv-ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata

        Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

        Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével;

        90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt;

        Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja tagintézmény vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;

        Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum benyújtása szükséges;

        Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

        A megpályázott tagintézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Taskovics Péter főigazgató nyújt, a 70/458-2367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mg. Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11605/5/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mg. Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11605/5/2017, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus.

        Elektronikus úton Taskovics Péter részére a taskovics.peter@vmaszk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázattal rendelkezők a tagintézmény nevelőtestületének és alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat az FM ASzK igazgatótanácsa és a Földművelésügyi Minisztérium képviselőiből álló bizottság meghallgatja. A feladat ellátására az oktatási miniszter és a földművelésügyi miniszter véleményének előzetes kikérése után az FM ASzK főigazgatója ad megbízást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.peterkeszaki.hu/ - 2017. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A tagintézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat az FM ASzK főigazgatója gyakorolja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vmaszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.09.
Iratkozzon fel állásértesítőre