Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

részlegvezető (vezető)


  • A hirdetés 522 napja lejárt

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
-->
részlegvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, maximum 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Tüzér utca 44.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 67 férőhelyes fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona és egy 6 fős fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító részlegének vezetése, továbbá zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. A jogszabályokban, módszertani útmutatókban előírt szabályzatok, tervek, szakmai dokumentumok kidolgozása, pályázat írása. A fenntartó, továbbá munkáltató által megfogalmazott feladatok megvalósítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 6.4. pontja szerinti felsőfokú szakképzettség,,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        a Kjt. 20§ (2) bekezdése szerint vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki, kivéve áthelyezés, vagy belső pályázó esetén

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a 257/2000. (XII:26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján: legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        szociális intézményben szerzett vezetői gyakorlat,

        szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata

        végzettséget, képzettséget igazoló okirat(ok) pályázó által hitelesített másolata(i)

        az előírt szakmai és vezetői gyakorlat meglétét is igazoló szakmai önéletrajz (lakcím, telefonszám és elektronikus elérhetőséggel, fényképpel ellátva)

        a pályázó 257/2000. (XII:26.)Korm. rendelet 3/A.§ szerinti nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdés b.) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszűnteti

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázat anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléséhez)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázat eljárással összefüggő kezeléséhez

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ekanemné Mógor Veronika általános igazgatóhelyettes nyújt, a 89/340-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye címére történő megküldésével (8592 Dáka, Dózsa Gy. utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-50/2016 , valamint a beosztás megnevezését: részlegvezető (vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye címére történő megküldésével (8592 Dáka, Dózsa György utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-50/2016, valamint a munkakör megnevezését: részlegvezető (vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992 évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján, továbbá a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)- (12) bekezdése szerinti pályázat benyújtási határidő lejártát követően a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság véleményezi. A vezető megbízására a pályázatot kiíró intézmény igazgatója jogosult.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dakaotthon.hu : Álláspályázat alatt - 2016. december 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (13) bekezdése szerint a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a határidőben érkezett pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. A pályázatot postai úton két példányban kell benyújtani. A pályázat beadási határidejét figyelembe véve a postára adás határideje a postai bélyegző szerint legkésőbb 2017.január 13. 24 óra.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dakaotthon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.