www.topjob.hu

Szakmai főigazgató-helyettes


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 324 napja lett aktiválva

Szekszárdi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Szakképzési Centrum
-->
Szakmai főigazgató-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.01-2022.09.01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján koordinálja és ellenőrzi az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakoktatást és szakképzést, a tagintézmény szakmai akkreditációit, a tanulószerződések dokumentálását és az együttműködési megállapodások elkészítését, dokumentálását, a szakma kiváló tanulója versenyek előkészítését, a felnőttképzések időbeosztását, a beiskolázás szakképzési feladatait, az üzemlátogatások és tanulmányi utak sikeres lebonyolítását; centrum szinten egységes szempontrendszert dolgoz ki a szakoktatók, szaktanárok munkájának ellenőrzésére, mely alapján a tagintézmények vezetői végzik az értékelést; centrum szinten egységes és költséghatékony szempontrendszert dolgoz ki a gyakorlóhelyre való utaztatásra, mely alapján a tagintézmények megszervezik az utaztatást; gondoskodik a szakmai vizsgák megszervezéséről; felügyeli és koordinálja az Európai Uniós, valamint hazai forrásból támogatott pályázatok benyújtását, szakmai megvalósítását és a pályázati beszámolók elkészítését; ellenőrzi a szakoktatók munkáját; felügyeli a felnőttképzésben résztvevők beiskolázását és nyilvántartását; ellátja a szakmai tankönyvek megrendelésének felügyeletét; ellenőrzi a munkavédelmi előírások maradéktalan betartását; koordinálja a szakmai továbbképzések, szakmai rendezvények, kiállítások, programok szervezését; koordinálja a statisztikai jelentések készítését; ellenőrzi a szakmai gyakorlatok megtartását; kapcsolatot tart mindazon szervezetekkel és intézményekkel, melyek a szakképzéssel kapcsolatos feladataik révén a centrummal vagy a tagintézményekkel partneri viszonyban állnak (hatóságok, partner intézmények, kamarák, stb); a főigazgató megbízásából az általa meghatározott területeken és feladatok esetében közvetlenül irányítja a tagintézményeket és összehangolja munkájukat; a hatékony és eredményes információáramlás érdekében a gazdasági főigazgató-helyettessel együttműködve folyamatosan tájékoztatja a tagintézményeket, eljuttatja számukra a működésük szempontjából fontos dokumentumokat, adatokat, valamint belső képzéseket szervez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: - a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, - legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, - a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján legalább hároméves szakképzési vezetői gyakorlat, vagy legalább hároméves szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási, közigazgatási tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

        Magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        eredeti nyilatkozat, amely szerint a pályázó tudomással bír arról, hogy az általa megpályázott vezetői megbízás elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége keletkezik, mely kötelezettség a vezetői megbízás feltétele

        eredeti nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához,

        amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről

        eredeti motivációs levél, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (maximum 5 oldal terjedelemben)

        eredeti nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés)

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata

        fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló eredeti dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ábrahám Norbert főigazgató úr nyújt, a +36-74/529-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Szakmai főigazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2017, valamint a munkakör megnevezését: Szakmai főigazgató-helyettes.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott példányban zárt borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT - Szekszárdi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettes beosztására". A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.30.