www.topjob.hu

Szakmai főigazgató-helyettes


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Szekszárdi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Szakképzési Centrum
-->
Szakmai főigazgató-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01.-2023.09.01-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása alapján koordinálja és ellenőrzi az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakoktatást és szakképzést, a tagintézmény szakmai akkreditációit, a tanulószerződések dokumentálását és az együttműködési megállapodások elkészítését, dokumentálását, a szakma kiváló tanulója versenyek előkészítését, a felnőttképzések időbeosztását, a beiskolázás szakképzési feladatait, az üzemlátogatások és tanulmányi utak sikeres lebonyolítását; centrum szinten egységes szempontrendszert dolgoz ki a szakoktatók, szaktanárok munkájának ellenőrzésére, mely alapján a tagintézmények vezetői végzik az értékelést; centrum szinten egységes és költséghatékony szempontrendszert dolgoz ki a gyakorlóhelyre való utaztatásra, mely alapján a tagintézmények megszervezik az utaztatást; gondoskodik a szakmai vizsgák megszervezéséről; felügyeli és koordinálja az Európai Uniós, valamint hazai forrásból támogatott pályázatok benyújtását, szakmai megvalósítását és a pályázati beszámolók elkészítését; ellenőrzi a szakoktatók munkáját; felügyeli a felnőttképzésben résztvevők beiskolázását és nyilvántartását; ellátja a szakmai tankönyvek megrendelésének felügyeletét; ellenőrzi a munkavédelmi előírások maradéktalan betartását; koordinálja a szakmai továbbképzések, szakmai rendezvények, kiállítások, programok szervezését; koordinálja a statisztikai jelentések készítését; ellenőrzi a szakmai gyakorlatok megtartását; kapcsolatot tart mindazon szervezetekkel és intézményekkel, melyek a szakképzéssel kapcsolatos feladataik révén a centrummal vagy a tagintézményekkel partneri viszonyban állnak (hatóságok, partner intézmények, kamarák, stb); a főigazgató megbízásából az általa meghatározott területeken és feladatok esetében közvetlenül irányítja a tagintézményeket és összehangolja munkájukat; a hatékony és eredményes információáramlás érdekében a gazdasági főigazgató-helyettessel együttműködve folyamatosan tájékoztatja a tagintézményeket, eljuttatja számukra a működésük szempontjából fontos dokumentumokat, adatokat, valamint belső képzéseket szervez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklete szerint: - a tagintézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség, - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, - legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, - a munkáltatónál pedagógus-munkakörben fennálló, teljes munkaidőre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg közalkalmazottként pedagógus-munkakörbe, határozatlan időre, teljes munkaidőre kinevezhető, - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján legalább hároméves szakképzési vezetői gyakorlat, vagy legalább hároméves szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási, közigazgatási tapasztalat • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek, • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)

        • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata

        • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló eredeti dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

        • eredeti motivációs levél, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (maximum 5 oldal terjedelemben)

        • eredeti nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés)

        • eredeti nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához

        • amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről

        • eredeti nyilatkozat, amely szerint a pályázó tudomással bír arról, hogy az általa megpályázott vezetői megbízás elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége keletkezik, mely kötelezettség a vezetői megbízás feltétele

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ábrahám Norbert főigazgató nyújt, a 74/529-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 136/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Szakmai főigazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 136/2018, valamint a munkakör megnevezését: Szakmai főigazgató-helyettes.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának módja: Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14.). A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott példányban zárt borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére. Kérjük a borítékon feltüntetni: Pályázat - Szekszárdi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettes. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre