Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

szakmai igazgatóhelyettes


  • A hirdetés 941 napja lejárt

Dobó István Vármúzeum - Eger

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dobó István Vármúzeum
-->
szakmai igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, Kjt. 23. § (3) bekezdése szerinti, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Vár u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– szervezi, irányítja és ellátja mindazon adminisztratív jellegű feladatokat, amelyek a múzeumi szakmai (gyűjteményi, kiállítási, tudományos és közművelődési) tevékenység eredményességét szolgálják, – irányítja a múzeum távlati és éves munkatervének elkészítését, az éves munkajelentés összeállítását, a múzeumban lefolytatandó tervszerű és terven kívüli vizsgálatokat, munkaelemzéseket, – szervezi a Múzeum tudományos tevékenységét és kapcsolatot tart más múzeumokkal, közgyűjteményekkel, felsőfokú tanintézetekkel, – gondoskodik a múzeumi alkalmazottak munkaköri leírásában foglaltak betartásáról, – előkészíti az SZMSZ–ben rögzített rendszeres és egyéb, esetenkénti megbeszéléseket, értekezleteket és a múzeum munkájával kapcsolatos rendezvényeket, – közreműködik a múzeum működéséhez szükséges anyagi-gazdasági és személyi feltételek biztosításában, – megbízás esetén eljár a múzeumigazgató nevében, – a megbízott gazdasági szervezet vezetőjének ellenjegyzése mellett kiadmányozási és utalványozási jogkörrel rendelkezik, – ellenőrzi a múzeumi gyűjteményekben őrzött anyagról előírt nyilvántartások vezetését, a raktári és kiállítási anyag szakszerű és biztonságos kezelését, – ellenőrzi a múzeumi anyag tudományos kutatási célra történő felhasználását, az erre vonatkozó előírások betartását, – felügyeli a kiállított anyag állagának épségben tartását, gondoskodik a restaurálási terv elkészítéséről, – irányítása alá tartozik a Gyűjteményi Osztály és a Közművelődési és Múzeumpedagógiai osztály, – az irányítása alá tartozó szervezeti egységekben ellenőrzési jogkörrel rendelkezik, – egyéni munkaterve alapján tudományos és közművelődési munkát végez

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§         végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         a pályázó nem állhat a muzeális intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

§         vele szemben a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség nem áll fenn

§         a Vhr. 6/G § (1) bekezdésben előírt tanfolyam megléte vagy határidőre történő elvégzése ( a Vhr. 6/G § (3) bek. foglalt esetet kivéve

§         a Kultv. 95/B. § (7) bekezdésében előírt ismeretek megléte vagy nyilatkozat határidőre történő megszerzéséről

§         az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pontjának 3. alpontja, valamint 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján vagyonnyilatkozat tétel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű együttműködési készség, a konfliktusok racionális, konstruktív kezelése, döntési képesség,

§         Kiváló szintű problémamegoldó készség, folyamatszemlélet, alkalmazkodási készség,

§         Kiváló szintű stressztűrő képesség, felelős társadalmi és privát magatartás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz és tudományos publikációs jegyzék

§         5 éves időtartamra vonatkozóan elkészített szakmai koncepció

§         végzettséget, szakképzettséget, vezetői gyakorlatot tanúsító okiratok másolata

§         nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása

§         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat

§         a Kultv. 95/B. § (7) bekezdésében előírt ismeretek határidőre történő megszerzéséről szóló nyilatkozat vagy a követelmény teljesítéséről szóló igazolás másolata

§         a Vhr. 6/G § (1) bekezdésben előírt tanfolyam megléte vagy határidőre történő elvégzése ( a Vhr. 6/G § (3) bek. foglalt esetet kivéve

§         a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. § és 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Ágnes nyújt, a 36/312-744 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Vár u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2016 , valamint a beosztás megnevezését: szakmai igazgatóhelyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Vár - 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2016, valamint a munkakör megnevezését: szakmai igazgatóhelyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséhez Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyetértése szükséges. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.egrivar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.04.19.
Iratkozzon fel állásértesítőre