www.topjob.hu

szociális feladatkör


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal

szociális feladatkör

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.számú melléklet 9. Szociális és gyámügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- a szociális törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra - települési támogatások, gyógyszertámogatás, temetési segély, születési támogatás, iskoláztatási támogatás - irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, környezettanulmány készítése, polgármesteri határozatok végrehajtása; - ellátja a szociális törvényben meghatározott étkeztetéssel kapcsolatos hatósági feladatokat, étkezési napokra naponta adatot adatszolgáltatást teljesít; - szépkorúak köszöntésének szervezése; - gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, - megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, - megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; - elkészíti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló éves beszámolót; - ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat; - népesség nyilvántartás, lakcím bejelentési nyomtatványok átvétele, továbbítása, központi címregiszterrel kapcsolatos tevékenység; - ingatlan nyilvántartással (KCR) kapcsolatos rögzítési, karbantartási feladatok; - közreműködik a birtokháborítási ügyek döntésre való előkészítésében (idézés, helyszíni szemle kitűzése stb.) - önkormányzati alapítású alapítványok nyilvántartása, kapcsolódó feladatok ellátása; - hirdetmények közzététele (bírósági, ingatlan ügyek stb.); - méhészettel kapcsolatos feladatok;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Cafetéria szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, jogi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális feladatkörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        anyakönyvi szakvizsga

        közigazgatási alap és szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz a pályázó szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.

        A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi (hatósági) bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

        nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázóval a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.tv. 84-85.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gonda Krisztina nyújt, a 83/531-903 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/4118/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális feladatkör.         Postai úton, a pályázatnak a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/4118/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális feladatkör.

        Személyesen: Gonda Krisztina, Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt, a kinevezéshez a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 81 §. (4) bekezdése alapján a polgármester egyetértése szükséges. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Az érvényes pályázót a pályázat kiírója személyesen is meghallgathatja. A pályázat eredménytelennek nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Cserszegtomaj Nagyközség honlapján - 2018. július 16.

        Hivatal épületében hirdető táblán kifüggesztve - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

2018. augusztus 6. napjától 2018. augusztus 12. napjáig pályázati anyag személyes átvételére nincs lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cserszegtomaj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre