www.topjob.hu

tagintézmény-vezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 217 napja lett aktiválva

Tamási Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Würtz Ádám Általános Iskola Nagykónyi Tagiskolája
-->
tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 10. 01 -2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7092 Nagykónyi, Iskola utca 315.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény-vezető feladata a munkaköri leírása alapján a tagintézmény szakmai és törvényes működtetése az irányadó jogszabályokban meghatározottak és az intézményvezető utasításának megfelelően

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói vagy tanári szakképzettség,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség; megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyt létesít

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz; vezetői program, amely tartalmazza a tagintézmény-vezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseket; iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata; 5 éves szakmai tapasztalat igazolása; hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, a pályázati anyag sokszorosításához, harmadik személlyel való közléséhez; 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, és, hogy nem áll foglalkozás eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gasparics László intézményvezető nyújt, a +36-20-910-44-99 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/161/20-57/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/161/20-57/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

és

        Elektronikus úton Gasparics László intézményvezető részére a toniepsz@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményalkotásra jogosultak és az intézményvezető javaslatának figyelembe vételével a tankerület igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.