www.topjob.hu

tagóvoda vezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 341 napja lett aktiválva

Miskolci Nyitnikék Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Nyitnikék
--> Óvoda

tagóvoda vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 10. 01- 2022. 09. 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3518 Miskolc, Vadász út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvénynek megfelelve az integrált óvodai szervezetben az intézményi Szervezeti- és Működési Szabályzat alapján a tagóvoda vezetői ( az óvoda szakszerű és törvényes működtetésében való feladatmegosztás szerinti részvétel ) és óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget ,szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálás résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettségének eleget tesz A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés b., pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

        Szakmai Önéletrajz

        A megpályázott integrált szervezetű óvoda vezetésére vonatkozó tagóvoda vezetői szakmai koncepció

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes anyagainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

        Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Galambosi Dorottya nyújt, a 46/532-406 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Nyitnikék Óvoda címére történő megküldésével (3533 Miskolc, Andrássy út 53/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 427/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Nyitnikék Óvoda címére történő megküldésével (3533 Miskolc, Andrássy út 53/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 427/2017, valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda vezető.

        Személyesen: Galambosi Dorottya, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az óvoda nevelőtestületének valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint Fenntartó - véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró eredménytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A megbízás vagyonnyilatkozat - tételi eljárás lefolytatásához kötött. Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény (Nkt), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról megnevezésű 326/2013. (VIII.30) Kormány rendelet (Vhr) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Esetleges vidéki pályázó esetén az útiköltség 86%-át a munkáltató téríti. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI. részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.19.