www.topjob.hu

tagóvoda-vezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Nagykanizsa Központi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsa Központi Óvoda
--> Nagykanizsa Központi Óvoda Pipitér Tagóvoda

tagóvoda-vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01-2023.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky utca 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait. Közreműködik a gazdálkodási feladatok tartozó adatszolgáltatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Az adott nevelési - oktatási intézményben pedagógus- munkakör betöltéséhez szükséges a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        A nevelési- oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        A Kjt. 20 § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt , vagy letelepedett státusz

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai életrajza

        Helyzetelemzésre épülő vezetői program

        A képesítést igazoló okiratok másolata

        Az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy 1. A pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 2. Teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg. 3. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban ) összeférhetetlenség nem áll fenn. 4. Nem áll cselekvőképességet kizáró, gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Központi Óvoda címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Muraközi utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-82/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Központi Óvoda címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Muraközi utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-82/2018, valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nevelőtestület véleményének kikérése után a végleges döntést az intézményvezető hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nkkozpontiovi.hu - 2018. július 2.

        www.nagykanizsa.hu - 2018. július 2.

        Sormás, Liszó, Hosszúvölgy, Fűzvölgy, Homokkomárom társulási tagok honlapja - 2018. július 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre