Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tagóvoda vezető


  • A hirdetés 1214 napja lejárt

Miskolci Belvárosi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Belvárosi Óvoda Kassai úti Tagóvodája
-->
tagóvoda vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2015.04.27-től 2020.04.26-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Kassai utca 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tagintézményben folyó nevelői munka vezetése, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása, óvodapedagógusi feladatok. Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli teendőket, és a tagóvodában dolgozók feladatellátását, valamint ellátja óvodapedagógusi feladatit. Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által rá delegált vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) kormányrendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

§         óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         ECDL

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Az Nkt, a Kjt és a Vhr. alapján:

§         az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges - a köznevelési törvény (Nkt.) 3.sz. mellékletében felsorolt - főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség.

§         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás joga, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         a nevelési-oktatási intézményben, pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szakvizsgázott óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettségeket, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§         három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

§         a megpályázott tagóvoda vezetésére vonatkozó szakmai koncepció,

§         szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék,

§         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

§         a pályázó nyialtkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. §. (2) bekezdés b. pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. április 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petrovics Rita nyújt, a 46/412-870 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Belvárosi Óvoda címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 587/2014 , valamint a beosztás megnevezését: tagóvoda vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Belvárosi Óvoda címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 587/2014, valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a tagóvoda nevelőtestületének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint Fenntartó - véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.miskolc.hu - 2014. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A megbízás vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához kötött. Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról megnevezésű 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet (Vhr.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályáazti kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.11.25.