Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanár munkakörben főigazgató


  • A hirdetés 1068 napja lejárt

Földművelésügyi Miniszter

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban
-->
tanár munkakörben főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Palánk 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főigazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Koordinálja és összehangolja a tagintézmények munkáját. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért, gyakorolja az intézmény közalkalmazottai és munkavállalói irányában a munkáltatói jogokat azzal, hogy e jogok gyakorlását a jogszabályok keretei között átruházhatja, illetve az átruházott munkáltatói jogokat indokolt esetben – az érdekeltek egyidejű értesítése mellett – magához vonhatja. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget, vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári végzettséget jelent,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

§         A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

§         Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;

§         A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

§         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;

§         A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;

§         Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat;

§         Költségvetési intézmény gazdálkodásában való jártasság;

§         Tangazdaság/tanüzem működtetésével kapcsolatos tapasztalatok;

§         Szakmai (agrár), társadalmi és egyéb szervezetben való aktív részvétel;

§         Idegennyelv-ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;

§         A megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;

§         90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt;

§         Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum benyújtása szükséges;

§         Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja főigazgatóvá történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;

§         Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

§         Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője nyújt, a 06-1-795-1933 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Miniszter címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Földművelésügyi Minisztérium, SZIF. Az iskola nevét feltétlenül jelölje meg. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzIF/390/2015./pály. , valamint a beosztás megnevezését: tanár munkakörben főigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Miniszter címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzIF/390/2015./pály., valamint a munkakör megnevezését: tanár munkakörben főigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Kormányzati Portál - 2015. április 15.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Az oktatási intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A pályázat elbírálásának határideje a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján további 30 nappal meghosszabbításra kerül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.16.