Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanár munkakörben igazgató


  • A hirdetés 1239 napja lejárt

Földművelésügyi Miniszter

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
-->
tanár munkakörben igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 01-től 2020. július 01-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, amely egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséget, vagy az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi végzettséget és mérnök tanári végzettséget jelent; ,

§         Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

§         A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

§         Legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;

§         Oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat;

§         A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

§         Költségvetési intézmény gazdálkodásában való jártasság;

§         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;

§         A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;

§         Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Tangazdaság/tanüzem működtetésével kapcsolatos tapasztalatok;

§         Szakmai (agrár), társadalmi és egyéb szervezetben való aktív részvétel;

§         Idegennyelv-ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével;

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;

§         A megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;

§         90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt;

§          Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum benyújtása szükséges;

§         Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;

§         Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

§         Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dömötör Csaba, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője nyújt, a 06 1 795 1933 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Miniszter címére történő megküldésével (FM Személyügyi és Igazgatási Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Az iskola nevét feltétlenül jelölje meg. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/257/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tanár munkakörben igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Miniszter címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/257/2015, valamint a munkakör megnevezését: tanár munkakörben igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja. Az alkalmazásról az oktatási miniszter véleményének kikérését követően a földművelésügyi miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Kormányzati Portál: www.kormany.hu - 2015. február 25.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Az oktatási intézmény honlapja - 2015. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.26.
Iratkozzon fel állásértesítőre