Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanár munkakörben tagintézmény vezető


  • A hirdetés 1069 napja lejárt

FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

FM DASZK, Szakképző Iskola - Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
-->
tagintézmény vezető (igazgató) (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 16-tól - 2020. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7184 Lengyel, Petőfi Sándor utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezető ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért, valamint belső kontrollrendszeréért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, az intézményben folyó szakképzések irányának megfelelő egyetemi és mérnök tanári végzettség,

§         A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§         Legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

§         Oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat

§         A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

§         Költségvetési intézmény gazdálkodásában való jártasság

§         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

§         A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;

§         Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Tangazdaság/tanüzem működtetésével kapcsolatos tapasztalatok

§         Szakmai (agrár), társadalmi és egyéb szervezetben való aktív részvétel

§         Idegennyelv-ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata

§         A megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt

§         Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Palánk 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2015 , valamint a munkakör megnevezését: tanár munkakörben tagintézmény vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Palánk - 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 148/2015, valamint a munkakör megnevezését: tanár munkakörben tagintézmény vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőre benyújtott pályázatok elbírálása a beadási határidőtől számított 60 napon belül történik a jogszabályokban meghatározott vélemények figyelembe vételével. Az igazgatótanács a pályázókat személyesen meghallgatja, ezt követően, - a földművelésügyi miniszter előzetesen kért egyetértésével - dönt. A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Ko - 2015. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.daszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.28.