Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanársegéd


  • A hirdetés 1035 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Angol Tanszékére

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd specializációját tekintve elméleti nyelvész, aki szintaxis (esetleg fonológia, vagy történeti nyelvészet) szakterületen nyelvészeti tudományos munkát folytat. Feladata lesz angol fonetika és fonológia, angol nyelvtan és szintaxis, valamint angol történeti nyelvészet tárgyak oktatása, továbbá gyakorlatok vezetése az Angol-Amerikai Intézet által működtetett programok hallgatóinak számára. A felsoroltakon túl feladatai közé tartozik szakdolgozati és tudományos diákköri munkák vezetése, értékelése, részvétel a tanszék és az intézet oktatás- és tudományszervezési munkáiban, a külföldi kapcsolatok ápolásában, önálló tudományos munka végzése és publikálása, és mindazoknak a munkáknak az elvégzése, amelyeket az SZTE Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltak figyelembe vételével munkaköri leírása előír számára. Tájékoztatjuk a pályázni szándékozókat, hogy a munkáltató nem magyar állampolgár pályázatát is elbírálja, ha az megfelel a pályázati felhívásban előírt tartalmi és formai követelményeknek. A külföldi állampolgárságú és /vagy külföldi diplomával / tudományos fokozattal rendelkező pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy megértette, hogy nyertes pályázóként közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatására abban az esetben kerülhet sor, ha diplomája végzettségi szintjének elismerése és tudományos fokozatának honosítása a vonatkozó magyar jogszabályok előírásainak megfelelően megtörtént. A külföldi állampolgárságú pályázónak pályázati dokumentációjához csatolnia kell szándéknyilatkozatát arról, hogy a pályázat nyerteseként az elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul elindítja diplomája végzettségi szintjének elismerését és tudományos fokozatának honosítását a vonatkozó magyar jogszabályokban előírtaknak megfelelően. A pályázatot magyar vagy angol nyelven kell benyújtani. Az anyagot magyar nyelven benyújtó pályázóknak részletes szakmai önéletrajzukat és publikációs jegyzéküket angol nyelven is csatolniuk kell.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A munkakör betöltésének feltételei: MA szintnek megfelelő egyetemi végzettség, angol szakos diploma vagy felsőfokú, anyanyelvi szintet megközelítő angol nyelvtudás; legalább megkezdett doktori tanulmányok nyelvészetből, minimum 2 éves felsőoktatási gyakorlat, élénk publikációs tevékenység. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell: • pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra,

§         • dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (Dékáni Hivatalból kérhető, illetve letölthető az SZTE honlapjáról a Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság oldaláról: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok),

§         • részletes szakmai önéletrajzot,

§         • teljes publikációs jegyzéket,

§         • végzettséget, szakképzettséget igazoló okmány másolatát,

§         • külföldi végzettség esetén a végzettséget, szakképzettséget igazoló okmány másolatát és a végzettségi szint magyarországi elismerését tanúsító határozat másolatát, vagy

§         • a végzettségi szint elismerését tanúsító határozat hiányában a végzettséget, szakképzettséget igazoló okmány másolatát és a pályázó szándéknyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázóként az elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul elindítja diplomája végzettségi szintjének elismerését,

§         • idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatát,

§         • tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát (ha a pályázó rendelkezik tudományos fokozattal, vagy

§         • külföldön szerzett tudományos fokozat esetén szándéknyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázóként az elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul elindítja tudományos fokozatának honosítását a vonatkozó magyar jogszabályokban előírtaknak megfelelően), vagy

§         • ha a pályázó nem rendelkezik tudományos fokozattal, akkor a doktori képzés megkezdését tanúsító igazolást,

§         • külföldi állampolgárságú és / vagy külföldi diplomával / tudományos fokozattal rendelkező pályázó nyilatkozatát arról, hogy megértette, hogy nyertes pályázóként közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatására abban az esetben kerülhet sor, ha diplomája végzettségi szintjének elismerése és tudományos fokozatának honosítása a vonatkozó magyar jogszabályok előírásainak megfelelően megtörtént,

§         • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt.

§         Külföldi állampolgároknak anyaországuk megfelelő dokumentumát kell magyar vagy angol nyelvű, hiteles fordítás kíséretében csatolniuk; amennyiben anyaországukban ilyen nyilvántartás nem létezik, úgy nyilatkozatot kell csatolniuk büntetlen előéletükről, továbbá, hogy nem állnak tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

§         • minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentgyörgyi Anna nyújt, a +36 (62) 544-024 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6722 Szeged, Egyetem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-38/2015. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-38/2015., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

§         Személyesen: Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Faliújság (http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag) - 2015. április 18.

§         Angol-Amerikai Intézet honlapja (http://www.ieas-szeged.hu/news/allashirdetes2015) - 2015. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tanársegéd alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A tanársegédi pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalába (6722 Szeged, Egyetem u. 2.) kell benyújtani a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) közszolgálati állásportálján (https://kozigallas.gov.hu) történt megjelenését követően, 2015. május 18-ig, személyesen vagy postai úton 1 nyomtatott eredeti és CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 1 digitális másolati példányban. (Technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, mely összességében nem lehet nagyobb 15 MB-nál; a file elnevezése nem tartalmazhat az angol ABC 26 karakterén, számok, aláhúzás és ponton kívül más jelet.) A pályázat formai feltételeiről az annasz@lit.u-szeged.hu e-mail címen, ill. +36 (62) 544-024-es telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázati felhívás hivatalos megjelenési helye a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közszolgálati állásportálja (https://kozigallas.gov.hu), ahol a pályázat magyar nyelven, 2015. április 18-án jelenik meg. A pályáztató a felhívást a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Faliújságján (http://www.u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag) és az Angol-Amerikai Intézet honlapján (http://www.ieas-szeged.hu/news/allashirdetes2015) is közzéteszi ugyanebben az időpontban magyar és angol nyelven is. Az angol és a magyar nyelvű hirdetmény ugyanannak az álláshelynek a betöltésére vonatkozik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged-hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.20.
Egyéb hasonló állások Önnek
Műszaki Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a "Köz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád