Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 533 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fogorvostudományi Kar
--> Parodontológiai Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. július1-től legfeljebb 2020. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 64-66.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó tanszékvezető feladata a Parodontológiai Tanszék oktató, betegellátó és tudományos tevékenységének szervezése, irányítása; a működés feltételeinek biztosítása, a tanszék fejlesztése, kutatások végzése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a tanszék nemzetközi szakmai fórumokon való képviselete. A megbízandó tanszékvezető feladatát képezi a tanszék profiljába tartozó tantárgyakhoz kapcsolódóan előadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás, valamint konzultációk tartása magyar és angol nyelven fogorvostan hallgatók és más Karok hallgatói számára, BSc szintű dentálhigiénikus képzésben a szakirány oktatásával kapcsolatos feladatok szervezése. Irányítania kell a Parodontológiai Tanszék TDK tevékenységét, a doktori programban résztvevő hallgatók munkáját, s az ehhez kapcsolódó kurzusokat. Szerveznie kell a Tanszéknek a szakirányú-, szakorvosképzésben és továbbképzésben való részvételét. Tennivalói közé tartozik a kialakított tudományos profilok továbbfejlesztése, új tudományterületek bevezetése, összehangolása és irányítása. Feladatát képezi a magas szintű kutató- és kutatásirányító munka végzése, valamint a kutatásokhoz szükséges anyagi fedezetet biztosító eredményes pályázati tevékenység is. A megbízandó tanszékvezető felelős a Tanszék gazdasági tevékenységéért, a dolgozókat érintő személyzeti feladatokért, a társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttműködés fenntartásáért és továbbfejlesztéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell fogorvosdoktori diplomával; szakképesítéssel fog- és szájbetegségek, valamint parodontológiai és konzerváló fogászati és fogpótlástani témakörből; tudományos fokozattal; jártassággal a parodontalis, illetve lágyrész sebészet gyakorlati művelésében, hazai- és nemzetközi szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel; egyetemi szintű oktatásban szerzett legalább 10 éves gyakorlattal; gazdálkodási, finanszírozási tapasztalattal; angol nyelvből előadó- és vitakészséggel. Megbízást az kaphat, aki megfelel az SZTE Szervezeti és Működés Szabályzatában rögzített, a tanszékvezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek. Tanszékvezetői feladatokat az SZTE SZMSZ V. fejezet 57. pontjára figyelemmel egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens vagy főiskolai docens munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott láthat el. Felhívjuk a pályázni szándékozók figyelmét arra, hogy jelen hirdetmény nem jelenti egyúttal a felsorolt munkakörökre szóló pályázati felhívás közzétételét.,

        A pályázathoz mellékelni kell: 1. rektori hatáskörbe tartozók kitöltött szakmai adatlapját (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), 2. szakmai önéletrajzot, amely részletesen tartalmazza szakmai, oktatói, kutatói tevékenységének összefoglalását,

        3. eddigi vezetői tevékenysége ismertetését, 4. vezetői elképzelései részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról)

        5. vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, ami a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit, 6. publikációs jegyzéket,

        7. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatát (ha a pályázó külföldön szerzett végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik, annak elismeréséről szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat másolatát), amennyiben a pályázó rendelkezik MTA Doktora címmel, akkor ezt tanúsító oklevélről készített másolatot, 8. az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

        9. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, 10. minden olyan dokumentum, irat másolatát, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        11. nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány tartalma minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal, 12. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-173/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-173/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B (2) bekezdésben foglaltaknak, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített, a tanszékvezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek, valamint az SZTE Foglalkoztatási követelményrend¬szerében rögzítetteknek. A pályázatot 2017. január 06-ig kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged Dugonics tér 13.) az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába 1 eredeti és 3 papír alapú másolati, továbbá CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 2 önálló fájlban, melyek közül az egyik kizárólag a pályázó pályázati kiírásra adott válaszát, valamint vezetői elképzeléseit és részletes terveit tartalmazza. A pályázat formai feltételeiről a (62) 544-008-as és (62) 544-007-es telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a Közszféra Állásportáljának adatbázisában szereplő, azonosító számot: 4-173/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.