Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 1002 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
--> Bölcsészettudományi Kar Altajisztikai Tanszékére

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. 07. 01-től legfeljebb 2020. 06. 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Egyetem utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék oktató- és tudományos munkájának összefogása, irányítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása és továbbfejlesztése, valamint a tanszék képviselete az egyetem és a kar illetékes testületeiben. A megbízandó tanszékvezető foglalkoztatására egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens vagy főiskolai docens munkakörben kerül sor. Tájékoztatjuk a tisztelt pályázni szándékozókat, hogy – figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (2) bekezdésében foglaltakra – jelen vezetői pályázati felhívás nem jelenti egyben egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens vagy főiskolai docens munkakör meghirdetését, amelyek betöltése egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, A beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, eleget tesz a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdésében foglalt, a vezető életkorára vonatkozó feltételnek, továbbá megfelel az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített, a tanszékvezetői megbízásra vonatkozó előírásoknak. A megbízás további feltétele, hogy a pályázó a tanszék működési körébe vonható területen legalább 10 éves, felsőfokú oktatásban, kutatásban szerzett tapasztalattal, tudományos fokozattal és egy idegen nyelv legalább középszintű ismeretével rendelkezzen.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázathoz mellékelni kell: - pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,

§         - kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról),

§         - szakmai önéletrajzot, amely részletesen tartalmazza szakmai, oktatói, kutatói tevékenységének összefoglalását,

§         - eddigi vezetői tevékenysége ismertetését,

§         - vezetői elképzelései részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról)

§         - vezetői elképzelései részletes terveit a gazdálkodásról, ami a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

§         - végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok hiteles másolatát (ha a pályázó külföldön szerzett végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik, annak elismeréséről szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat hiteles másolatát), amennyiben a pályázó rendelkezik habilitációval vagy MTA Doktora címmel, akkor az ezeket tanúsító oklevelekről készített hiteles másolatot,

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

§         - minden olyan dokumentum, irat másolatát, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         - nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal,

§         - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatósága nyújt, a 62/544-008-as vagy 62/544-007 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-98/2014. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-98/2014., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

§         Személyesen: a Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatóságára, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - Egyetemi Faliújság - 2014. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B (2) bekezdésben foglaltaknak, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és az SZTE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tanszékvezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2015. január 20-ig kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged Dugonics tér 13.) az SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatóságára 1 eredeti és 3 papír alapú másolati, továbbá CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített, 2 önálló fájlban, melyek közül az egyik kizárólag a pályázó pályázati kiírásra adott válaszát, valamint vezetői elképzeléseit és részletes terveit tartalmazza. (Technikai paraméterek: PDF formátumú fájlok, mely összességében nem lehet nagyobb 15 MB-nál; a file elnevezése nem tartalmazhat az angol ABC 26 karakterén, számok, aláhúzás és ponton kívül más jelet.) A pályázat formai feltételeiről a (62) 544-008-as és (62) 544-007-es telefonszámon kérhető felvilágosítás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.u-szeged-hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.