Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető


  • A hirdetés 1032 napja lejárt

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet Neonatológiai Nem Önálló Tanszékre
-->
tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. március 23 - 2018. március 23-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék vezetői feladatainak ellátása. Részvétel a Tanszék oktató-, gyógyító-, tudományos munkájának intézésében. A Tanszék kutatási feladatainak irányítása, kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása, értékelése és az eredmények publikálása hazai és nemzetközi együttműködésben. Részvétel a magyar és angol nyelvű graduális és posztgraduális oktató-, nevelő-, (gyakorlatvezetés, tantermi előadás, vizsgáztatás, TDK és Ph.D témavezetés, képzés) munkában. A Tanszék munkatársainak szakmai fejlődésének segítése. A Tanszék nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, szélesítése. Kapcsolattartás és együttműködés társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, a jelen, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az illetékes kar működési rendje hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság,

§         átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak kialakítására,

§         önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk,

§         képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre,

§         habilitált egyetemi oktató kivételével legalább 10 éves oktató tapasztalat, illetve 10 éves tényleges szakmai gyakorlat,

§         magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvos- és szakorvosképzésben,

§         kötelező tanterven kívüli oktató tevékenység,

§         a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai és tudományos specializáció,

§         önálló szakmai profil,

§         legalább két éves osztályvezetői gyakorlat,

§         megfelelő szakmai tudományos kapcsolattal való rendelkezés,

§         orvos egyetemi végzettség,

§         csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga,

§         tudományos minősítés,

§         büntetlen előélet és cselekvőképesség,

§         valamennyi pályázónak meg kell felelnie a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet előírásainak, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglalt előírásoknak és az egyetem, valamint az adott kar követelményrendszerében foglalt feltételeknek,

§         valamennyi pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyi adatait, lakcímét,- tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, - szakmai, tudományos munkáját, terveit, - hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, - a Tanszék vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseit,

§         amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejűleg egyetemi docensi kinevezésre is irányul,

§         amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakör létesítésére is irányul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         MTA doktora tudományos cím,

§         habilitáció,

§         egyéb posztgraduális végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         személyi adatlap és kari adatlap (beszerezhető a DE ÁOK Dékáni Hivatalban),

§         részletes szakmai önéletrajz,

§         végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok, habilitációs oklevél (ha rendelkezik vele), az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványának, kamarai tagságának hitelesített másolatai,

§         külső pályázó esetében érvényes, három hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány,

§         belső pályázó esetén a DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs lista (egy éven belül kiadott lista esetén nem szükséges újabb kikérése), ennek hiánya a pályázat formai hibára hivatkozott elutasítását vonja maga után,

§         nyilatkozat arról, hogy a publikációit és azok hivatkozásait feltöltötte az MTMT rendszerébe, MTMT azonosító megadása,

§         minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az azt véleményező elbíráló személyek és testületek megismerhetik.

§         A pályázatot elektronikusan három pdf file-ra kell bontani. Az egyik pdf file tartalmazza a hitelesített publikációs jegyzéket, a másik pdf file tartalmazza a kari adatlapot. A harmadik pdf file tartalmazza a pályázat többi részét.

§         A pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. március 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: aokdh/330/2015. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: aokdh/330/2015., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

és

§         Elektronikus úton Lente Mónika részére a lmonika@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu, www.aok.unideb.hu - 2015. február 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.