Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

tanszékvezető/igazgató


  • A hirdetés 1110 napja lejárt

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DE Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Tanszékre/DE Klinikai Központ Szemklinikára
-->
tanszékvezető/igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 1. - 2019. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék/Klinika vezetői feladatainak ellátása. Részvétel a Tanszék/Klinika oktató-, gyógyító-, tudományos munkájának intézésében. A Debreceni Egyetem és a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet integrációjának szakterületen belüli irányítása a Miniszteri elrendelésnek megfelelően. A Tanszék/Klinika kutatási feladatainak irányítása, kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása, értékelése és az eredmények publikálása hazai és nemzetközi együttműködésben. Részvétel a magyar és angol nyelvű graduális és posztgraduális oktató-, nevelő-, (gyakorlatvezetés, tantermi előadás, vizsgáztatás, TDK és PhD témavezetés, képzés) munkában. A Tanszék/Klinika munkatársainak szakmai fejlődésének segítése. A Tanszék/Klinika nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, szélesítése. Kapcsolattartás és együttműködés társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel. A gazdálkodási körbe utalt keretek terhére, illetve javára kötelezettség vállalása. A munkáltatói jogkör gyakorlása a „Munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzat alapján. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, a jelen, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az illetékes kar működési rendje hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         • tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság,

§         • átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak kialakítására,

§         • önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk,

§         • képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre,

§         • habilitált egyetemi oktató kivételével legalább 10 éves oktató tapasztalat, illetve 10 éves tényleges szakmai gyakorlat,

§         • magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvos- és szakorvosképzésben,

§         • kötelező tanterven kívüli oktató tevékenység,

§         • a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai és tudományos specializáció,

§         • önálló szakmai profil,

§         • legalább két éves osztályvezetői gyakorlat,

§         • megfelelő szakmai tudományos kapcsolattal való rendelkezés,

§         • orvos egyetemi végzettség,

§         • szemészet szakvizsga,

§         • tudományos minősítés,

§         • büntetlen előélet és cselekvőképesség,

§         • valamennyi pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglalt előírásoknak és az egyetem, valamint az adott kar követelményrendszerében foglalt feltételeknek,

§         • valamennyi pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyi adatait, lakcímét,- tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, - szakmai, tudományos munkáját, terveit, - hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, - a Tanszék/Klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseit,

§         • amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezető oktatója, akkor a pályázat egyidejűleg egyetemi docensi kinevezésre is irányul,

§         • amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem közalkalmazottja, akkor a pályázat a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszony létesítésére is irányul,

§         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         • MTA doktora tudományos cím,

§         • habilitáció,

§         • egyéb posztgraduális végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         • személyi adatlap és kari adatlap (beszerezhető a DE ÁOK Dékáni Hivatalban),

§         • részletes szakmai önéletrajz,

§         • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok, habilitációs oklevél (ha rendelkezik vele), az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványának, kamarai tagságának hitelesített másolatai,

§         • külső pályázó esetében érvényes, három hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány,

§         • belső pályázó esetén a DEENK által ellenőrzött és hitelesített publikációs lista (egy éven belül kiadott lista esetén nem szükséges újabb kikérése), ennek hiánya a pályázat formai hibára hivatkozott elutasítását vonja maga után,

§         • nyilatkozat arról, hogy a publikációit és azok hivatkozásait feltöltötte az MTMT rendszerébe, MTMT azonosító megadása,

§         • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

§         • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.

§         • A pályázatot elektronikusan három pdf file-ra kell bontani. Az egyik pdf file tartalmazza a hitelesített publikációs jegyzéket, a másik pdf file tartalmazza a kari adatlapot. A harmadik pdf file tartalmazza a pályázat többi részét.

§         • A pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: aokdh/775/2015. , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető/igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: aokdh/775/2015., valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető/igazgató.

és

§         Elektronikus úton Lente Mónika részére a lmonika@med.unideb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.unideb.hu, http://www.aok.unideb.hu/ - 2015. április 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.11.