www.topjob.hu

Tudományos dékánhelyettes


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 184 napja lett aktiválva

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Általános Orvostudományi Kar

Tudományos dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátandó feladatok felsorolása A dékán utasítása alapján, felügyeletével az ÁOK-on folyó tudományos aktivitás fejlesztése. A tudományos pályázatok benyújtásának elősegítése, az ÁOK Pályázati Iroda munkájának szakmai felügyelete. Az elméleti és klinikai szervezeti egységekben dolgozó oktatók és kutatók közötti kollaborációs kutatások hazai és nemzetközi szinten történő elősegítése. Áttekinthető honlap fenntartása, mely tájékoztatja az elméleti és klinikai egységekben dolgozó oktatókat és kutatókat a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségekről, az intézetek közötti, valamint külső intézményekkel, ipari partnerekkel, külföldi intézményekkel lehetséges kutatásokról, naprakész adatbázis létrehozása a kiemelkedő hazai és nemzetközi konferenciákról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség,

        Ph.D.

        Habilitáció

        MTA doktori fokozat

        Angol és német nyelven előadói és vitakészség

        Legalább 10 éves oktatói gyakorlat

        Jelentős tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szinten való elismertség. A PTE SzMSz 86. §-ban meghatározottaknak való megfelelés. A feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések.

        A tudományos tevékenység adatainak igazolására kérjük a pályázathoz csatolni a pályázat beadásakor lezárt MTMT táblázatot, melynek tartalmilag meg kell egyezni az önbevallásos alapon elkészített pályázatban foglaltakkal. Az impakt faktorok, közlemények típusai és citációk megítélésében az MTMT szabályai a meghatározók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai koncepció ismertetése

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kivéve, ha PTE közalkalmazott)

        végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

        nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13992 , valamint a beosztás megnevezését: Tudományos dékánhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13992, valamint a munkakör megnevezését: Tudományos dékánhelyettes.

és

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre